Algemene Voorwaarden

Het is voor iedereen mogelijk om eenvoudig en snel gebruik te maken van RK&C. Wij hebben daarvoor spelregels opgesteld. Dit betekent dat de Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn door het bezoeken van onze website. We raden u dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

1. Welkom bij Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur!

Welkom bij www.ruimtevoorkunstencultuur.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden“) zijn met ingang van 9 november 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website ruimtevoorkunstencultuur.nl (de “Website“)(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur), op alle diensten die door Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker“) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Gebruiker kunnen op de Website producten aangeboden of gezocht (de “Advertentie“). Een Advertentie omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten.

2. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 25 Advertenties of 25 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u aan ons te melden via e-mail (info@RuimteVoorKunstEnCultuur.nl); zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u tevens melden via dit mailadres.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van de website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of
b. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

5. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

6. Beperking aansprakelijkheid Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur heeft betaald gedurende de 2 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

7. Wijzigingen van de diensten en de Website

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

8. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

9. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kunt u indienen via e-mail (info@RuimteVoorKunstEnCultuur.nl). Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 1 maand in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

10. Overige bepalingen

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (“RK&C”) is gevestigd aan de Buurtweg 43, 1921 CJ te Akersloot. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur heeft telefoonnummers 0251 – 83 85 26 / 06 – 48 67 66 57, BTW nummer 860427481 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75869934.

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur, Buurtweg 43, 1921 CJ te Akersloot. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

II Regels voor het plaatsen van Advertenties

1. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur is een platform

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

e. In Advertenties mogen websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Advertentie

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de Store Manager op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij een Advertentie aanmaken. De Adverteerder kan de Advertentie wijzigen.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de overeenkomst tussen u en Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur, en is Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur haar verplichtingen onder de overeenkomst volledig nagekomen.

7. Melden van illegale of inbreuk makende Advertenties aan Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur

7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

a. Houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2) kunnen melding van inbreuk maken via het mailadres: info@RuimteVoorKunstenCultuur.nl. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het mailadres: info@RuimteVoorKunstenCultuur.nl

7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het ‘Melden van Inbreuk’ is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. 

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie via het emailadres: info@RuimteVoorKunstEnCultuur.nl. De betreffende Advertentie zal dan worden verwijderd.

8. Wij geven geen garanties

8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur geeft daarover geen garantie.

8.2. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur

9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

10. Wijzigingen

10.1. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de prijzen van Advertenties te allen tijde wijzigen.

11. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond.

11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

error: Alert: Content is protected !